A Fouce, 17, 15 agosto 1930

A Fouce, 17, 15 agosto 1930

A Fouce, 17, 15 agosto 1930

A Fouce, 17, 15 agosto 1930