Xaime Isla Couto

Libro

 • Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992

Artigos xornalísticos

A Fouce. Periódico galego.

 • Lourenzo, “Notas d-un Ultreya”, A Fouce. Periódico galego, n. 53, 15-8-1932.
 • Lourenzo, “Notas d-un Ultreya”, A Fouce. Periódico galego, n. 59, 15-3-1933.

Nós. Revista galega de cultura

 • Xaime Isla Couto, “Venres. Diario. Ultreya. 1ª Xeira (Misión Biolóxica de Galiza)”, Nós, n. 107, 15-11-1932, pp. 214-215.

A Nosa Terra. Boletín do Partido Galeguista

 • Xaime Isla, “Notas pra un programa da Unión de Mocedades Galeguistas”, A Nosa Terra, 2-X-1933.
 • F. Fernández del Riego e Illa, “A primeira Circular do Consello Nacional da F.M.G”, A Nosa Terra, 3-2-1934, , p. 3.
 • Anónimo, “Segredaría de organización”, A Nosa Terra, 16-6-1934.
 • X. Illa Couto, “Falar e facer”, A Nosa Terra, 25-8-1934.
 • Anónimo, “Segredaría de Orgaización”, A Nosa Terra, 8-9-1934.
 • Anónimo, “Segredaría de Orgaización. Decreto pra todl-os grupos. Bandeira e distintivo”, A Nosa Terra, 15-9-1934.
 • Anónimo,“Homaxe á Editorial Nós”, A Nosa Terra, 6-10-1934.
 • Anónimo, “Consiñas para os grupos”, A Nosa Terra, 9-2-1935.
 • Illa, “Índice”, A Nosa Terra, 13-IV-1935.
 • Anónimo, “Segredaría de Orgaización. Carta adeministrativa”, A Nosa Terra, 2-3-1935.
 • Anónimo, “Carta da Segredaría de Orgaización da F.M.G”, A Nosa Terra, 20-4-1935.
 • Illa, “No plano de aición da F.M.G. Células”, A Nosa Terra, 2-11-1935.
 • Illa, “No plano de aición da Mocedade. A estructura xeral”, A Nosa Terra, 15-11-1935.
 • Illa, “No plano de acción da Mocedade. Os irmáns e a irmandade”, A Nosa Terra, 20-12-1935.

Guieiro. Outavoz patriótico da F.M.G

 • “Problemas da F.M.G. Cando orgaizemos as nosas forzas seremos triplemente pra causa de Galiza”, Guieiro, n.3, 1-12-1935.
 • “Problemas da F.M.G. Dar un ordeamento i-un plan a propaganda”, Guieiro, n. 4, 15-12-1935.
 • “Problemas da F.M.G. Vigor interno e valorización universal pol-as relacións internacionás”, Guieiro, n. 5, 1-1-1936.
 • “Problemas da F.M.G. Plano de aición- orgaización de grupos e delegaciós”, Guieiro, n.6, 15-1-1936.
 • “Problemas da F.M.G. Plano de aición i orgaización. Estructura xeral”, Guieiro, n.8, 1-3-1936.
 • “Problemas da F.M.G. Células”, Guieiro, n.9, 15-3-1936.
 • “Proiecto de Estatuto da F.M.G”, Guieiro, n. 10, 15-4-1936.
 • “Problemas da F.M.G”, Guieiro, n. 11, 1-5-1936.
 • “Problemas da F.M.N”, Guieiro, n. 13, 1-7-1936.

El Pueblo Gallego

 • “O Seminario de Estudos Galegos en Fisterra”, El Pueblo Gallego, 9-71936.

La Noche. Suplemento del sábado.

 • Anonimo, “Guión” en La Noche. Suplemento del sábado, n. 1, 15-10-1949, p. 1.
 • Santiago Fernández, “El ahorro gallego” en La Noche. Suplemento del sábado, n. 1, 15-10-1949, p. 7.
 • Santiago Fernández, “Los tópicos de nuestra vida económica: campo y ciudad”, en La Noche. Suplemento del sábado, n. 4, 5-11-1949, p. 1.
 • Jaime Lorenzo, “Un plan económico para Galicia”, en La Noche. Suplemento del sábado, n. 7, 26-11- 1949, p. 6.
 • Jaime Lorenzo, “El Banco de Vigo”, en La Noche. Suplemento del sábado, n. 14, 2-1-1950, p. 3.

Atlántico Diario

 • “O segrar salesiano na sociedade actual”, 1995.

Relatorios e conferencias

Primeiro Congreso da Emigración Galega, Buenos Aires, 1956

 • “A axuda dos emigrados no desenvolvemento económico de Galicia”, (reproducido en Primeiro Congreso da Emigración Galega, Bos Aires, Ed. Nós, 1959, pp. 1930-135; en Revista de Economía de Galicia, núm. 11-12, septiembre-diciembre 1959, pp.50-54; en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 53-70)

Ciclo de Conferencias “Problemática económico-social galega”, xuño 1968.

 • “Estrutura financeira e desenvolvemento rexional”, publicado en Introducción á economía galega de hoxe, Vigo, Galaxia, 1969, pp. 137-151. (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 116-129)

Asemblea de suscritores e amigos de Encrucillada, 5-6 decembro 1986.

 • “Dez anos da Igrexa galega. Guión esquemático” en Encrucillada. Revista Galega de Pensamento Cristián, nº 50, (novembro-decembro 1986), p. 20.

Congreso de economía de Galicia

 • “A globalización como marco para o estudio e desenvolvemento da economía galega” en JORDÁN RODRÍGUEZ, Manuel e FERNÁNDEZ LEICEAGA, Xoaquín, (eds.), Congreso de Economía de Galicia ( 23-25 setembro 1998, Santiago de Compostela), Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1999, pp. 25-32.

Congreso A cultura no século XXI

 • “O noso desafío cultural para o século XXI”, en Congreso A Cultura no Século XXI, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2001.

Editoriais

Editoriais Revista de Economía de Galicia

1958

 • “Sentido de lo económico y comunidad”, Revista de Economía de Galicia, núm. 1, enero-febrero 1958, pp. 1-2, (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 11-14)
 • “Solidaridad de nuestras ciudades y comarcas”, Revista de Economía de Galicia, núm. 2, marzo-abril 1958, pp. 1-2, (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 15-19)
 • “Ahorro e industrialización”, Revista de Economía de Galicia, núm. 3-4, mayo-agosto 1958, pp. 1-2 (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 27-30)
 • “La banca y Galicia”, Revista de Economía de Galicia, núm. 5-6, septiembre-diciembre 1958, pp. 1-2 (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 35-37)

1959

 • “Ante un nuevo año”, Revista de Economía de Galicia, núm. 7-8, enero-abril 1959, pp. 1-2 (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 38-40)
 • “Cooperativismo”, Revista de Economía de Galicia, núm. 7-8, enero-abril 1959, pp. 1-2 (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 41-43)
 • “Nueva política económica y desarrollo regional”, Revista de Economía de Galicia, núm. 9-10, mayo-agosto 1959, p.1-2 (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 44-45)
 • “Industrialización y comercialización”, Revista de Economía de Galicia, núm. 9-10, mayo-agosto 1959, p.1 (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 46-49)
 • “Una industria en crisis”, Revista de Economía de Galicia, núm. 11-12, septiembre-diciembre 1959, pp.1-2 (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 50-52)
 • “Capitales extranjeros y emigración”, Revista de Economía de Galicia, núm. 11-12, septiembre-diciembre 1959, pp.2-3 (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 71-72)

1960

 • “Administración y desarrollo económico”, Revista de Economía de Galicia, núm. 13-14, enero-abril 1960, pp.1-4 (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 73-79)
 • “Un congreso internacional de economías regionales”, Revista de Economía de Galicia, núm. 15-16, mayo-agosto 1960, pp.1-3 (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 80-83)
 • “Teorías y realidades económicas”, Revista de Economía de Galicia, núm. 17-18, setiembre-diciembre 1960, pp. 1-3 (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 89-93)

1961

 • “Nuestra economía agropecuaria y el Mercado Común Europeo”, Revista de Economía de Galicia, núm. 19-20, enero-abril 1961, pp. 1-3 (en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 94-97)
 • “Regionalismo económico”, Revista de Economía de Galicia, núm. 23-24, setiembre-diciembre 1961, pp. 1-4 (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 98-102)

1962

 • “Presentación”, Revista de Economía de Galicia, núm. 25-30, enero-diciembre 1962, pp. 1-3 (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 104-106 co título “Don Cruz Gallástegui Unamuno”)

1967

 • “In memoriam”, Revista de Economía de Galicia, núm. 57-60, mayo-diciembre 1967, pp. 1-4

1968

 • “Ante una nueva era”, Revista de Economía de Galicia, núm. 64-65, julio-diciembre 1968, pp. 1-2 (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 113-115)

Artigos

Colección Grial

 • “Algúns caraiteres da economía galega aitual” en Aspectos económicos y jurídicos de Galicia, Colección Grial núm. 4, Vigo, Galaxia, 1952, pp. 37-45 (reproducido en Economía e Sociedade en Galicia 1958-1967 (Vigo, Galaxia, 1968) co título “A xeito de limiar”, pp. 9-20)

Sobre Ramón Otero Pedrayo

 • “Unha quintaesencia de Galicia” en Ramón Otero Pedrayo. A súa vida e a súa obra. Homaxe da Galicia Universal, Caracas, 1958 (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 156-159)

Revista de Economía de Galicia

 • “Un plan de industrialización de la riqueza maderera gallega” en Revista de Economía de Galicia, núm. 1, xaneiro-febreiro 1958, pp. 13-21.
 • Jaime Lorenzo, “La comarca como futura entidad de nuestra organización administrativa”, Revista de Economía de Galicia, núm. 2, marzo-abril 1958, pp. 12-14 (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 20-26)
 • Jaime Lorenzo, “Ética y economía”, Revista de Economía de Galicia, núm. 3-4, mayo-agosto 1958, pp. 22-23 (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 31-34)
 • Anónimo, “Un proyecto de Cooperativa Industrial Conservera en las Rías Bajas”, Revista de Economía de Galicia, núm. 11-12, septiembre-diciembre 1959, pp.15-18.
 • Anónimo, “Un ejemplo de industrialización básica. La producción de cementos artificiales en Galicia”, Revista de Economía de Galicia, núm. 15-16, mayo-agosto 1960, pp. 5-10 (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 84-88)
 • “Los problemas financieros del desarrollo regional” en Revista de Economía de Galicia, Ano VII, maio-agosto 1964, núms. 39-40, pp. 15-17 (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 107-112)

Revista Galega de Estudios Agrarios

 • “Presentación”, Revista Galega de Estudios Agrarios, nº 4, pp. 9-10.

Sobre a Revista de Economía de Galicia

 • “A “Revista de Economía de Galicia”: Notas personales para unha historia”, en Galicia 1950-1980 trinta anos de cultura, Vigo, Galaxia, 1980, p. 8.

Sobre Ramón Piñeiro e Galaxia

 • “Ramón e Galaxia” en Homenaxe a Ramón Piñeiro, A Coruña, Fundación CaixaGalicia, 1991, pp. 51-66.

Revista Galega de Economía

 • ISLA COUTO, Xaime, MARTÍNEZ COBAS, F.X., e ROJO SÁNCHEZ, J. “Aforro e sistema financiero”, Revista galega de economía, Vol. 9, n. 1, (2000); p. 273-292.

Sobre Alfonso Zulueta de Haz

 • “Alfonso Zulueta de Haz” en LOBATO, X., Viguíssimos, A Coruña, Fundación Caixa Galicia, 1998, p. 116.

Sobre Xohán Ledo

 • “Un galeguista elegante e discreto” en Grial. Extraodinario Nadal, 2006, pp. 8-9.

Discursos

 • “Discurso do doutorando” en Doutor Honoris Causa do profesor Xaime Isla Couto, Pontevedra, Universidade de Vigo, 1999.
 • Linguaxe, economía e poder. Discurso de ingreso na Real Academia Galega, A Coruña, Real Academia Galega, 1999.
 • Xubileo do mundo da cultura na Diócese de Tui-Vigo, 2000, (inédito).
 • Entrega da Insignia de Ouro da Universidade de Santiago de Compostela, 2001, (inédito).

Prólogos e limiares

 • “Prólogo” en BOUZADA FERNÁNDEZ, X. e LORENZO SUÁREZ, A.M., Redes sociais e conxuntos de acción : análise do movemento asociativo veciñal vigués, Vigo, Galaxia-Igesco, 1996, pp. 7-9.
 • “Limiar” en BOUZADA, Xan (Ed.), O desenvolvemento comunitario local. Un reto da sociedade civil. Elementos teóricos e metodolóxicos, Vigo, Igesco-Galaxia, 1999, pp. 7-10.
 • “Prólogo” en AGÍS VILLAVERDE, M, Crónica viva do pensamento galego, Vigo, IGESCO, 2001.

Poema

 • “A Paco del Riego (abreviatura para un poema épico” en Francisco Fernández del Riego. Vigo dende o corazón de Galicia, Vigo, Concello de Vigo-Galaxia-Penzol, 2012, pp.132-133. Reproducido do libro homenaxe a Francisco Fernández del Riego do ano 1975.

Recensións

 • “Mircea Eliade. Una filosofía de lo sagrado” de AGÍS VILLAVERDE, M., en Encrucillada. Revista galega de Pensamento Cristián, nº 74 (setembro-outubro 1991), pp. 100-102.

Folletos

 • “Colección Grial” en Presentación da reimpresión facsimilar da Colección Grial, Vigo, Galaxia, 1990.
 • “Texto da presentación da Biblioteca de Economía de Galaxia, 1956”, en Construír Galicia, pp. 61-64.

Documentos e manifestos políticos

 • “Un partido popular galego”, 10 de xullo de 1976, reproducido en Construír Galicia, pp.130-135
 • “Chamamento para un galeguismo democrático”,1979, reproducido en Construír Galicia, pp. 136-141.

Conversas e entrevistas

 • Entrevista con Victor Freixanes en Unha ducia de galegos, Galaxia, 1976, pp. 163-181.
 • Conversa inédita de 1977 en Construír Galicia, pp.142-147.
 • Entrevista en Latexo. Revista da Unión de Empregados da Caixa de Aforro Municipal de Vigo, outubro 1982, (reproducido en Construír Galicia, p. 148-155).
 • Faro de Vigo, 22-9-1986, co gallo da concesión do Memorial Xoán XXIII.
 • “O Padre Seixas : profético, galego e universal”, conversa con Silvestre Gómez Xurxo, Encrucillada, N. 90 (nov.-dec. 1994) ; p. 98-103.
 • Conversa con Vitorino Pérez Prieto no libro Galegos e cristiáns. “Deus fratresque Gallaeciae”, 1995, SEPT.
 • Atlántico Diario, 29-1-1999, co gallo do ingreso na Real Academia Galega.
 • Faro de Vigo, 30-4-1999, co gallo da investidura como Doutor Honoris Causa pola Universidade de Vigo.
 • A Nosa Terra, 27-1-2000.
 • “Conversa con Francisco Fernández del Riego e Xaime Isla Couto: corenta anos de Grial”, entrevistados por Victor F. Freixanes, Grial. n. 157, 2003, pp. 50-57
 • Conversa con Marcelino Agís Villaverde “García Sabell e Galaxia”, en Medicina e humanismo: homenaxe a Domingo García-Sabell (compiladores, Marcelino Agís Villaverde, Darío Villanueva), Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións; Vigo : Editorial Galaxia, 2003, pp.193-207.

Conversas en Redacción Xove

Estes breves artigos foron o resultado das conversas de Xaime Isla con redactores novos do xornal Redacción Xove. Por mor de seren o resultado dunha síntese realizada polos redactores sen a intervención de Xaime Isla non poden ser atribuídos á súa autoría pero reflicten en grande medida o seu pensamento.

 • A fin dos totalitarismos
 • Arte moderna e cristianismo
 • Os valores do espírito
 • Valores da democracia
 • Os clubes xuvenís
 • A Europa das catedrais
 • A ética fronte ao reduccionismo

Sobre Xaime Isla Couto

 • VV.AA. Homenaxe a Xaime Isla Couto, Vigo, Galaxia, 1996.
 • AGÍS VILLAVERDE, M, Crónica viva do pensamento galego, Vigo, IGESCO, 2001, pp. 265-271.
 • FERNÁNDEZ DEL RIEGO, F., “Xaime Isla Couto” en LOBATO, X., Viguíssimos, A Coruña, Fundación Caixa Galicia, 1998, p. 62.
 • “Xaime Illa Couto” na Wikipedia.