Coleccións

Colección Agra Aberta. Edición conxunta IGESCO-Editorial Galaxia

1996 Redes Sociais e Conxuntos de Acción

1996 Redes Sociais e Conxuntos de Acción

BOUZADA FERNÁNDEZ, X.M. e LORENZO SUÁREZ, A., Redes sociais e conxunto de acción. Análise do movemento asociativo veciñal vigués, Vigo, IGESCO-Galaxia, 1996

Fundamentado nun traballo de campo diversificado e en profundidade, este libro introduce liñas de investigación metodoloxicamente novidosas, pois o movemento veciñal é analizado na perspectiva dos conxuntos de acción e, por outra banda, investígase a posición social do movemento mediante a aplicación dunha análise de redes sociais estratéxicas. O producto final é unha valiosa contribución ós estudios sociolóxicos galegos que bota luz sobre o complexo entramado asociativo vigués.

 

1999 Desenvolvemento comunitario local

1999 Desenvolvemento comunitario local

BOUZADA FERNÁNDEZ, X.M (ed.), O desenvolvemento comunitario local. Un reto da sociedade civil. Elementos teóricos e metodolóxicos, Vigo, IGESCO-Galaxia, 1999.

Este libro reúne traballos que pretenden achegar desde a teoría e a metodoloxía, pero sobre todo desde as experiencias, elementos de reflexión sobre unha nova visión do local como ámbito posible para a iniciativa colectiva e as decisións anovadoras. Ademais, neste libro dáse conta de iniciativas de desenvolvemento comunitario levadas a cabo en Bretaña, Cataluña, Portugal e Galicia.

 

Colección Ensaio. Edición conxunta IGESCO-Editorial Galaxia

2001 Crónica viva do pensamento galego

2001 Crónica viva do pensamento galego

AGÍS VILLAVERDE, M., Crónica viva do pensamento galego, Vigo, IGESCO-Galaxia, 2001

Este libro ten como principal obxectivo levar ao gran público unha visión sintética e esencial do que foi a vida e a obra de figuras senlleiras da nosa historia cultural. Como afirma no limiar Xaime Isla, este é un libro “guiado por un talento didáctico exemplar, escrito cun estilo sinxelo, diáfano e atraente, sen pretensión erudita ou sistemática, e penetrado de quentura, humor e subxectividade; un libro ideal para iniciar e incitar ó coñecemento necesario dos nosos grandes pensadores”.

 

Biblioteca Fundación Isla Couto

2009 Repensar o mal

2009 Repensar o mal

TORRES QUEIRUGA, A., Repensar o mal. Da poneroloxía á teodicea, Vigo, Galaxia, 2009

Desde un punto de vista teolóxico e, ao tempo, filosófico, este libro volve pensar o problema do mal como inevitabilidade.

A intención deste libro é enfrontar o problema do mal en coherencia crítica coa cultura secular actual. Desenmascarar o malentendido no que incorren tanto os intentos filosóficos coma os teolóxicos ao manteren os antigos presupostos dun intervencionismo divino (ou demoníaco). Insistindo en que todo o mal nace do funcionamento autónomo do mundo e da liberdade, afirma a inevitabilidade do mal (poneroloxía).

Con instrumental crítico anovado, Torres Queiruga rompe o universo mítico de paraísos e demos e presenta así un Deus só pensable como Anti-mal

2010 Camiñantes

2010 Camiñantes

AGÍS VILLAVERDE, M., Camiñantes. Un itinerario filosófico, Vigo, Galaxia, 2010.

Escrito coa clara conciencia do xardineiro que aspira a obter pequenos froitos, co mesmo valor do artesanal, este libro camiña cara ao que dende as orixes da filosofía foi o fin máis elevado para o home: a felicidade. Unha felicidade sostíbel, construída cos retallos fuxidíos dos momentos de dita.
Velaquí un libro que fala do home actual e do seu mundo. Da vida como camiño con encrucilladas. Encrucilladas que levan a filosofía actual a buscar na linguaxe unha nova forma de supervivencia. Unha modalidade de encontro no inestable conflito de interpretacións dos múltiples discursos sobre a realidade.Camiñantes aborda os problemas derivados da globalización, a violencia e a soidade do home contemporáneo.

2010 Nós no mundo

2010 Nós no mundo

RIOS, X., Nós no mundo. Unha política exterior para Galicia, Vigo, Galaxia, 2010.

O obxectivo deste libro é reflexionar sobre a necesidade de que Galicia tome conciencia da importancia do factor exterior e, dese xeito, aproveitar as oportunidades que brinda a mundialización para asegurar o progreso e o benestar.
A mundialización configura un novo escenario internacional que revoluciona o papel e as funcións dos estados clásicos. Neste libro ofrécese unha proposta que promove unha paradiplomacia activa para facer de Galicia unha célula de universalidade, plenamente adaptada aos tempos actuais.

2012 Deus no que eu creo

2012 Deus no que eu creo

TORRES QUEIRUGA, A., Alguén así é o Deus en quen eu creo, Vigo, Fundación Isla Couto-Galaxia, 2012.

En coedición coa Fundación Isla Couto, Galaxia publica este ensaio no que o teólogo Andrés Torres Queiruga fai unha proposta positiva, coa tranquilidade de espírito e coa apertura que sempre caracterizou a súa obra, respecto da presenza da fe na nosa cultura.

Alguén así expresa a tensión íntima que caracteriza as expresións vivas da fe. Suxire a firmeza de fondo, a confianza que nunca falla. A súa unión dinámica co alguén apunta ao inacabamento da comprensión, ao ámbito sempre aberto do Misterio.

Empeza pola exposición directa e familiar do central na fe. Faino en dous capítulos: o primeiro, cunha linguaxe máis de anuncio que de fundamentación teolóxica; o segundo acode ao rexistro simbólico, buscando a forza suxestiva de catro metáforas luminosas. A parte segunda é xa de clara formulación teolóxica, con tres capítulos: o primeiro de fundamentación radical, apoiado na creación-por-amor; os outros dous explicitan dúas consecuencias de especial relevancia para unha comprensión consecuente da fe na cultura actual: o problema do mal e o da oración de petición. A última parte conclúe o camiño abordando cuestións de claro talante especulativo que, dende a soleira da filosofía, se achegan ás fronteiras do místico. Poden ser interesantes para o curioso lector ou a curiosa lectora, pero son perfectamente prescindibles para os que prefiran non se internar neses eidos.

Colección Construír a Terra

2014 Educar para a cidadanía global

2014 Educar para a cidadanía global

PASTORIZA ROZAS, J. L. (ed.), Educar para a cidadanía global. Experiencias, ferramentas e discursos para o cambio social,  Vigo, Fundación Isla Couto, 2014.

A Fundación Isla Couto inaugura esta nova colección cun libro colectivo sobre a educación para a cidadanía global.

O libro recolle os relatorios ampliados presentados nas I Xornadas Galegas de Educación para o Desenvolvemento celebradas en Santiago de Compostela en outono de 2012.

O libro conta coa colaboración de docentes de centros educativos galegos implicados en labores de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global así como de profesionais e investigadores/as especializados a nivel técnico e profesional na construción dunha cidadanía global comprometida coa loita contra a pobreza e co cambio social positivo.

O libro pódese descargar gratuitamente en formato pdf  no seguinte enlace

Educar para a cidadanía global_FundacionIslaCouto_2014